ટ્રીકાળજ્ઞાની ધ્વનિતની ભવિષ્યવાણી વર્ષ 2020 બનશે Full of Trees! બનો આત્મનિર્ભર મિર્ચી ટ્રી ઈડીયટ, અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! વૃક્ષારોપણ માટે Free રોપા મેળવો... આવી ગયું છે આપણા RJ ધ્વનિતનું Atmanirbhar Mirchi Tree I

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ટ્રીકાળજ્ઞાની ધ્વનિતની ભવિષ્યવાણી
વર્ષ 2020 બનશે Full of Trees!

બનો આત્મનિર્ભર મિર્ચી ટ્રી ઈડીયટ,
અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!
વૃક્ષારોપણ માટે Free રોપા મેળવો...

આવી ગયું છે આપણા RJ ધ્વનિતનું Atmanirbhar Mirchi Tree I

ટ્રીકાળજ્ઞાની ધ્વનિતની ભવિષ્યવાણી વર્ષ 2020 બનશે Full of Trees! બનો આત્મનિર્ભર મિર્ચી ટ્રી ઈડીયટ, અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! વૃક્ષારોપણ માટે Free રોપા મેળવો... આવી ગયું છે આપણા RJ ધ્વનિતનું Atmanirbhar Mirchi Tree I

Let's Connect

sm2p0