2008નો ફોટો છે. હા, હું જ છું. ભલે, મારા જેવો દેખાતો ન હોઉં! સાન ફ્રાન્સીસ્કોની એક ગલીમાં આ ત્રણ વાજીંત્રવાળા વાંદરાવાળો મસ્ત બાંકડો જોઈને મેં મારી ગમતી વાંસળી વગાડેલી! ‘સેનીટાઈઝ છે કે નહીં?’ એમ વિચાર્યા વગર ગમે ત્યાં બેસી શકાય એવા કેર ફ્રી દિવસો ક્યારે પાછા આવશે? ગો કોરોના ગો...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

2008નો ફોટો છે. હા, હું જ છું. ભલે, મારા જેવો દેખાતો ન હોઉં! સાન ફ્રાન્સીસ્કોની એક ગલીમાં આ ત્રણ વાજીંત્રવાળા વાંદરાવાળો મસ્ત બાંકડો જોઈને મેં મારી ગમતી વાંસળી વગાડેલી!

‘સેનીટાઈઝ છે કે નહીં?’ એમ વિચાર્યા વગર ગમે ત્યાં બેસી શકાય એવા કેર ફ્રી દિવસો ક્યારે પાછા આવશે?

ગો કોરોના ગો...

2008નો ફોટો છે. હા, હું જ છું. ભલે, મારા જેવો દેખાતો ન હોઉં! સાન ફ્રાન્સીસ્કોની એક ગલીમાં આ ત્રણ વાજીંત્રવાળા વાંદરાવાળો મસ્ત બાંકડો જોઈને મેં મારી ગમતી વાંસળી વગાડેલી! ‘સેનીટાઈઝ છે કે નહીં?’ એમ વિચાર્યા વગર ગમે ત્યાં બેસી શકાય એવા કેર ફ્રી દિવસો ક્યારે પાછા આવશે? ગો કોરોના ગો...

Let's Connect

sm2p0