શું રોજ રાત્રે તમે 20 મિનિટનો સમય ફાળવી શકો પોતાની જાત માટે ? 'નિદ્રા પ્રોજેક્ટ' : અમે તમને મોક્લાવીશું Free Sleep Music Sample. તમે રોજ રાત્રે એ સંગીત સાંભળીને 15 દિવસ પછી તમારો ફીડબેક આપજો. Just Click the link given below & participate in The Nidra Music Therapy Research Project. http://euphonioushealing.com/index.php/research-participation/

musictherapy

RJ Dhvanit,  musictherapy

શું રોજ રાત્રે તમે 20 મિનિટનો સમય ફાળવી શકો પોતાની જાત માટે ?

'નિદ્રા પ્રોજેક્ટ' : અમે તમને મોક્લાવીશું Free Sleep Music Sample. તમે રોજ રાત્રે એ સંગીત સાંભળીને 15 દિવસ પછી તમારો ફીડબેક આપજો.

Just Click the link given below & participate in The Nidra Music Therapy Research Project.

http://euphonioushealing.com/index.php/research-participation/

#musictherapy

શું રોજ રાત્રે તમે 20 મિનિટનો સમય ફાળવી શકો પોતાની જાત માટે ? 'નિદ્રા પ્રોજેક્ટ' : અમે તમને મોક્લાવીશું Free Sleep Music Sample. તમે રોજ રાત્રે એ સંગીત સાંભળીને 15 દિવસ પછી તમારો ફીડબેક આપજો. Just Click the link given below & participate in The Nidra Music Therapy Research Project. http://euphonioushealing.com/index.php/research-participation/ #musictherapy

Let's Connect

sm2p0