ચાલો મળીએ જી. એલ. એફ. માં ધ્વનિતને 14 મે, 2022, શનિવાર । સાંજે 4 થી 5 - ધ્વનિત રીટાયર થાય છે ! થાય છે ? 15 મે, 2022, રવિવાર । સવારે 11 થી 12:30 - દેવકી - ધ્વનિત ડાયનેમિક્સ શો ! આજે જ રજીસ્ટર કરો: https://gujlitfest.org/registration/

Glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, announcement, GLF9, GujLitFest9, GLF2022, gujlitfest2022, dhvanit

RJ Dhvanit,  Glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, announcement, GLF9, GujLitFest9, GLF2022, gujlitfest2022, dhvanit

ચાલો મળીએ જી. એલ. એફ. માં ધ્વનિતને

14 મે, 2022, શનિવાર । સાંજે 4 થી 5 - ધ્વનિત રીટાયર થાય છે ! થાય છે ?

15 મે, 2022, રવિવાર । સવારે 11 થી 12:30 - દેવકી - ધ્વનિત ડાયનેમિક્સ શો !

આજે જ રજીસ્ટર કરો: https://gujlitfest.org/registration/

#Glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #announcement #GLF9 #GujLitFest9 #GLF2022 #gujlitfest2022 #dhvanit

ચાલો મળીએ જી. એલ. એફ. માં ધ્વનિતને 14 મે, 2022, શનિવાર । સાંજે 4 થી 5 - ધ્વનિત રીટાયર થાય છે ! થાય છે ? 15 મે, 2022, રવિવાર । સવારે 11 થી 12:30 - દેવકી - ધ્વનિત ડાયનેમિક્સ શો ! આજે જ રજીસ્ટર કરો: https://gujlitfest.org/registration/ #Glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #announcement #GLF9 #GujLitFest9 #GLF2022 #gujlitfest2022 #dhvanit

Let's Connect

sm2p0