સ ર છ 104 સ ટ લ ઇટ લ ન ચ કર ય જ 108 કર ય હ ત ત અમ ક ફ સબ ક ય દ ડક ઓ ISROન પણ સ પ રદ ય ક ડ ક લ ર કર ન ખત

#ISRO #India

Let's Connect

sm2p0