જો ધારીએ તો અમદાવાદ ના એક્કેય ચાર રસ્તા પર ટ્રાફિક પોલીસ ની જરૂર ના પડે. જો ધારીએ તો ક્લીન અમદાવાદ ગ્રીન અમદાવાદ ની જાહેરાતો કરવાની જરૂર ના પડે. જો ધારીએ તો 'અહીં થૂંકવું નહિ' એવા બોર્ડ લટકાવવા ની જરૂર ના પડે. જો ધારીએ તો ફાઈલ ને આગળ વધવા માટે 100 ની નોટ ની જરૂર ના પડે. તો ધારો ને! ...ફેલાવો HIV POSITIVE...HAR INDIAN VERY POSITIVE. હું કાન લેવા વાઈરસ ફેલાવવા માંગુ છું HIV POSITVE! જો ધારીએ ને તો પાંસઠમાં વર્ષે ફરી આઝાદ થઇ શકાય! બોલો તમે કંઈ ધાર્યું છે?

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

જો ધારીએ તો અમદાવાદ ના એક્કેય ચાર રસ્તા પર ટ્રાફિક પોલીસ ની જરૂર ના પડે. જો ધારીએ તો ક્લીન અમદાવાદ ગ્રીન અમદાવાદ ની જાહેરાતો કરવાની જરૂર ના પડે. જો ધારીએ તો 'અહીં થૂંકવું નહિ' એવા બોર્ડ લટકાવવા ની જરૂર ના પડે. જો ધારીએ તો ફાઈલ ને આગળ વધવા માટે 100 ની નોટ ની જરૂર ના પડે. તો ધારો ને! ...ફેલાવો HIV POSITIVE...HAR INDIAN VERY POSITIVE. હું કાન લેવા વાઈરસ ફેલાવવા માંગુ છું HIV POSITVE! જો ધારીએ ને તો પાંસઠમાં વર્ષે ફરી આઝાદ થઇ શકાય! બોલો તમે કંઈ ધાર્યું છે?

Let's Connect

sm2p0