100 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ!! મજાક નથી, હકીકત છે! ‘સુવર્ણકલા’ (સી.જી.રોડ, સેટેલાઈટ કે મણિનગર) પર મળશે ‘ધ્વનિતનું ડિસ્કાઉન્ટ’*! ત્યાં જઈને કાઉન્ટર પર મારું નામ આપજો, બસ! DM me your contact details if you want to get 100 % discount on Gold Shopping. Visit any nearby branch of Suvarnakala Jewellers. Ask for ‘Dhvanit Nu Discount’ at the counter and stand a chance in the ‘lucky draw’ to win* 100% off on jewellery, an international honeymoon trip or a neck jewellery set on any of your jewellery purchase. Offer valid till 8th December HURRY UP!! *T&CApply

dhvanit, dhvanitnudiscount, jewellery, gold, shopping, wedding

RJ Dhvanit,  dhvanit, dhvanitnudiscount, jewellery, gold, shopping, wedding

100 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ!! મજાક નથી, હકીકત છે!

‘સુવર્ણકલા’ (સી.જી.રોડ, સેટેલાઈટ કે મણિનગર) પર મળશે ‘ધ્વનિતનું ડિસ્કાઉન્ટ’*! ત્યાં જઈને કાઉન્ટર પર મારું નામ આપજો, બસ!

DM me your contact details if you want to get 100 % discount on Gold Shopping.
Visit any nearby branch of Suvarnakala Jewellers. Ask for ‘Dhvanit Nu Discount’ at the counter and stand a chance in the ‘lucky draw’ to win* 100% off on jewellery, an international honeymoon trip or a neck jewellery set on any of your jewellery purchase.
Offer valid till 8th December
HURRY UP!!
*T&CApply

#dhvanit #dhvanitnudiscount #jewellery #gold #shopping #wedding

100 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ!! મજાક નથી, હકીકત છે! ‘સુવર્ણકલા’ (સી.જી.રોડ, સેટેલાઈટ કે મણિનગર) પર મળશે ‘ધ્વનિતનું ડિસ્કાઉન્ટ’*! ત્યાં જઈને કાઉન્ટર પર મારું નામ આપજો, બસ! DM me your contact details if you want to get 100 % discount on Gold Shopping. Visit any nearby branch of Suvarnakala Jewellers. Ask for ‘Dhvanit Nu Discount’ at the counter and stand a chance in the ‘lucky draw’ to win* 100% off on jewellery, an international honeymoon trip or a neck jewellery set on any of your jewellery purchase. Offer valid till 8th December HURRY UP!! *T&CApply #dhvanit #dhvanitnudiscount #jewellery #gold #shopping #wedding

Let's Connect

sm2p0