1. દાદીમાના સક્કરપારા એટલે આપણાં nachos! 2. દાદીમાના છુંદણાં એટલે આપણાં tattoos!! 3. દાદીમાનું થીગડું એટલે આપણું patchwork!!! (You can add more to this...)

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0